Naše činnost je zaměřena především na provoz technických služeb ve městě Staré Město.

Čištění a úklid města 

  • Úklid na sběrných místech odpadu a vývoz odpadkových košů
  • Úklid exkrementů
  • Strojní a ruční čištění komunikací a veřejných prostranství
  • Likvidace černých skládek

Údržba a zakládání zeleně

  • Péče a údržba stávající zeleně – sečení trávy, prořezání, stříhání, zalévání, hnojení, postřiky
  • Vyřezávání náletů a kácení stromů
  • Zakládání nové zeleně včetně parkových a sadovnických úprav
  • Zpracování zbytků zeleně a dřevní hmoty
  • Výsadba, umístění a péče o květinovou výzdobu včetně výsadby v květináčích

Správa, oprava a údržba městského mobiliáře

  • Zajištění provozu, údržby a oprav dětských hřišť a veřejných sportovišť včetně pravidelných kontrol a potřebných revizí
  • Umístění, údržba a opravy laviček, odpadkových košů, drobných parkových staveb a obdobného městského majetku
  • Péče o sochy a památníky v majetku města

Místní komunikace

  • Opravy, údržba a péče o místní komunikace, parkovací plochy, chodníky a veřejná prostranství
  • Zajištění komplexní zimní údržby
  • Správa, oprava, údržba a obnova svislého a vodorovného značení místních komunikací, chodníků, parkovišť, orientačního systému města a uličního značení
  • Úklid, údržba a opravy autobusových zastávek
  • Opravy a údržba zábradlí a svodidel
  • Opravy a údržba kanalizačních vpustí

Zajištění provozu sítě veřejného osvětlení, světelné signalizace a veřejného rozhlasu

  • Údržba a opravy veřejného osvětlení, světelných bodů, světelné signalizace a veřejného rozhlasu
  • Instalace nových, údržba a opravy stávajících, demontáž nepotřebných sloupů
  • Instalace a demontáž slavnostního osvětlení
  • Umístění reklamních a informačních panelů na sloupech veřejného osvětlení
  • Zajištění vánoční výzdoby města